Loading...
sv.mineinus.com
Click to copy IP
Loading...
mineinus.com/discord
Click to join
Avatar
Welcome to Cobalt!
To join our community, please login or register!
Internet Explorer: Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.
Terms and Conditions

Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy tắc trang web của chúng tôi và bất kỳ luật nào có thể áp dụng cho trang web này và sự tham gia của bạn.

Ban quản trị trang web có quyền chấm dứt tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào, xóa bất kỳ nội dung nào bạn có thể đã đăng và địa chỉ IP của bạn cũng như bất kỳ dữ liệu nào bạn nhập vào trang web được ghi lại để hỗ trợ nhân viên trang web thực hiện nhiệm vụ kiểm duyệt của họ.

Ban quản trị trang web có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ quy tắc nào của trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần cảnh báo trước. Trong khi bạn có thể được thông báo về bất kỳ thay đổi nào, bạn có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản này và các quy tắc tại bất kỳ thời điểm nào.